உங்கள் அனைவரின் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாவதாக....

Tuesday, June 29, 2010

Video of BP Oil Blaze, Rig sinking into Gulf of Mexico

Video of BP Oil Blaze, Rig sinking into Gulf of Mexico

No comments:

Post a Comment